HSD Chałupka & Becher Sp.z o.o.S.K.
Al.IX Wieków Kielc 6/37, 25-516 Kielce
e-mail: biuro@naszbarwinek.pl
tel. 41 343 72 53, fax 41 331 07 78
tel. kom. 668 282 110
NIP 959 192 96 71
Zobacz mapę dojazdu

Zadaj Nam pytanie


Kontakt


Obowiązek informacyjny


Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających 
z nowych przepisów informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HSD Chałupka & Becher Spółka z o.o. Sp.k.z siedzibą w Kielcach,adres: Al. IX Wieków Kielc 6/4, 25-516 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000549889, NIP: 959-192-96-71, REGON:260475931 telefon: 41 343 72 53 zwana dalej „Spółką”.
  2. Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

ü  przedstawienia ofert Spółki, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Becher i podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),

ü  w celu wykonania i na podstawie umowy deweloperskiej lub umowy ustanowienia samodzielności lokalu mieszkalnego/użytkowego i umowy sprzedaży tego lokalu, gdy ją zawarliśmy (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w celu założenia konta powierniczego nabywcy lokalu, w celu wstawiania stosownych dokumentów finansowych i dokonywania obowiązkowych rozliczeń podatkowych(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),

ü  w celu przekazania Pani/Pana danych zarządowi wspólnoty mieszkaniowej,której Pan/Pani jest członkiem, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO)

ü  realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),

ü  marketingu, w tym promocji inwestycji realizowanych przez Spółkę  lub spółki z Grupy Becher lub podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

ü  tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

ü  ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące spółek z Grupy Becher oraz podmiotów współpracujących ze Spółką są dostępne w siedzibie Spółki. 

  1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Spółkę:

ü  podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

ü  agentom Spółki, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży nieruchomości Spółki lub organizującym akcje marketingowe,

ü  podmiotom obsługującym systemy informatyczne Spółki,

ü  podwykonawcom inwestycji realizowanych przez Spółkę,

ü  podmiotom świadczącym Spółce usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Spółki,

ü  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

ü  spółkom z Grupy Becher i podmiotom współpracującym ze Spółką, w związku z inwestycjami i usługami oferowanymi przez te podmioty.

Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie Spółki.

  1. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać,  że w czasie trwania umowy Spółka zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

ü  przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,

ü  przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

ü  przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku 
z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Spółka kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

  1. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

ü  prawo dostępu do danych osobowych,

ü  prawo do sprostowania danych osobowych,

ü  prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

ü  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

ü  prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

ü  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,

ü  prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie 
i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

ü  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:

ü  zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką,

ü  otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Spółkę, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Becher i podmiotów współpracujących ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

10.  Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/404/224

11.  W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w naszej Spółce oraz spółkach z Grupy Becher prosimy o kontakt z Spółką.

Slideshow Image 1 4 4